اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/27
کل خالص ارزش دارائی ها 52,804,023,149 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,671 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,007,671 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,437 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 52,402

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/01

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

منا شوريه، امير عظيمي، سوده گنجي زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

مدیر اجرا:

دانشگاه الزهرا