اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/12
کل خالص ارزش دارائی ها 55,337,985,903 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,049,399 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,049,399 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,053,302 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 52,733

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/01

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مارال طريحي، ندا رضائي، منا شوريه

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

مدیر اجرا:

دانشگاه الزهرا