اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/30
کل خالص ارزش دارائی ها 54,417,796,907 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,036,647 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,036,647 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,037,535 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 52,494

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/01

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

منا شوريه، امير عظيمي، سوده گنجي زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

مدیر اجرا:

دانشگاه الزهرا