صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه الزهرا منتهي به 30 اسفند ماه 1399 1400/01/21
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه الزهرا منتهي به 30 بهمن ماه 1399 1399/12/02
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1399 حسابرسی شده 1399/11/20
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به 30 آرذ 1399( حسابرسی شده) 1399/11/20
گزارش پرتفو صندوق منتهی به 30 دی 99 1399/11/08
گزارش عملکرد دوره 12 ماهه منتهي به ‎1399/09/30 (حسابرسی نشده) 1399/10/30
اطلاعات و صورت‌هاي مالي دوره 12 ماهه منتهي به ‎1399/09/30 (حسابرسی نشده) 1399/10/30
گزارش پرتفو صندوق منتهی به 30آذر 99 1399/10/10
گزارش پرتفو صندوق منتهی به 30 آبان99 1399/09/09
گزارش پرتفو صندوق منتهی به 30 مهر 99 1399/08/06
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س)(حسابرسی نشده) 1399/07/21
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س)(حسابرسی نشده) 1399/07/21
گزارش پرتفو صندوق منتهی به 31 شهریور 1399 1399/07/06
گزارش پرتفو صندوق منتهی به 31 مرداد 1399 1399/06/04
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)(حسابرسی شده) 1399/05/13
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س)(حسابرسی شده) 1399/05/13
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 تیر 1399 1399/05/07
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س) 1399/04/28
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س) 1399/04/28
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/03
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 اردیبهشت 1399 1399/03/06
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 فروردین 1399 1399/02/02
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1399/01/30
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1399/01/30
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 98 1399/01/05
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 30 بهمن 1398 1398/12/05
صورتهای مالی سلانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)(حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1398/11/20
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 30 دی 1398 1398/11/06
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س)(حسابرسی شده) 1398/11/01
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)(حسابرسی شده) 1398/11/01
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س)(حسابرسی نشده) 1398/10/28
صورتهای مالی مالی سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س)(حسابرسی نشده) 1398/10/28
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 30 آذر 98 1398/10/03
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 30 آبان 98 1398/09/06
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 30 مهر 98 1398/08/06
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 1398/07/17
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه اازهرا(س) 1398/07/17
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 شهریور 98 1398/07/03
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 مردادماه 98 1398/06/03
گزارش عملکرد 6 ماه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)(حسابرسی شده) 1398/05/15
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری دانشگاه الزهرا (س)(حسابرسی شده) 1398/05/15
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 تیر ماه 98 1398/05/06
گزارش عملکرد 6ماهه منتهي به 31 خردادماه 1398صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1398/04/29
صورتهاي مالي 6 ماهه منتهي به 31 خردادماه1398 صندوق سرمايه گذاري نیکوکاری الزهرا 1398/04/29
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 خرداد ماه 98 1398/04/03
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 اردیبهشت ماه 98 1398/03/04
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 فروردین ماه 98 1398/02/09
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1398/02/02
گزارش عملکردمالی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1398/02/02
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/01/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (حسابرسی شده) 1397/11/03
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا(حسابرسی شده) 1397/11/03
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1397/10/26
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1397/10/26
فایل با کیفیت گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/07/30 1397/08/07
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1397/07/28
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری دانشگاه الزهرا 1397/07/28
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 شهریور 1397/07/10
گزارش پرتفوی منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا(حسابرسی شده) 1397/05/14
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا(حسابرسی شده) 1397/05/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/04/97 1397/05/10
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1397/04/19
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1397/04/19
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
صورتهای مالی 3ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری دانشگاه الزهرا 1397/02/03
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1397/02/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند1396 1397/01/22
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن1396 1396/12/09
افشای ماهانه پرتفوی صندوق الزهرا 30-09-96 1396/11/29
افشای ماهانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا منتهی به 30-10-96 1396/11/28
صورت مالی یکساله منتهی به 30-09-1396 صندوق سرمایه گذاری الزهرا (حسابرسی شده ) 1396/11/17
صورت مالی یکساله منتهی به 30-09-96 صندوق نیکوکاری الزهرا(حسابرسی نشده) 1396/10/27
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 30-09-96 صندوق الزهرا 1396/10/09
صورت های مالی 9 ماهه صندوق منتهی به 31/06/1396 1396/07/29
گزارش عملکرد دوره 9ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 1396/07/04
صورت های مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 1396/05/21
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 1396/04/25
گزارش عملکرد دوره 6ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 1396/04/13
گزارش دوره ای مدیر اجرا در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی از صندوق تا 96/03/31 1396/03/30
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 صندوق 1396/02/03
گزارش عملکرد دوره سه ماهه صندوق الزهرا منتهی به 30 اسفند1395 1396/01/16
گزارش دوره ای مدیر اجرا 1395/12/17
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395 1395/11/18
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1395 1395/10/25
گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 30 آذر 1395 1395/10/05
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 1395/08/02
گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 1395/07/06
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31/03/1395 1395/05/19
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 31/03/95 1395/04/30
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1395 1395/04/09
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 29/2/1394 1395/01/22
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 1395/01/14
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 1 ساله منتهی به 30/09/1394 1394/11/14
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 1 ساله منتهی به 30/09/1394 1394/10/19
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 30 آذر 1394 1394/10/12
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 1394/07/28
گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 1394/07/15
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31/03/94 1394/06/11
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 31/03/94 1394/04/31
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 1394/04/06
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 29/12/1393 1394/01/31
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1393 1394/01/15
صورتهای مالی سه ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1393 1393/11/20
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 90 روزه منتهی به 30 آذر 1393 1393/11/14
صورتهای مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1393 1393/10/24