مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع سالانه تصویب صورت های مالی مورخ 13991205 1400/01/17
تایید سازمان صورتجلسه مجمع سالانه تصویب صورت های مالی مورخ 13991205 1400/01/17
تغییر ترکیب دارایی مجمع مورخ 29 مهر99 1399/08/24
تایید سازمان و صورتجلسه افزایش حق الزحمه حسابرس و بخشنامه 12010065مجمع مورخ 13981116 ساعت 16 1399/02/29
صورتجلسه مجمع سالانه تصویب صورت های مالی مورخ 13981116 ساعت 14 1398/12/21
تایید سازمان صورتجلسه مجمع سالانه تصویب صورت های مالی مورخ 13981116 ساعت 14 1398/12/21
تایید سازمان صورتجلسه مجمع سالانه تصویب صورت های مالی مورخ 13981116 ساعت 14 1398/12/21
تایید سازمان صورتجلسه مجمع سالانه تصویب صورت های مالی مورخ 13981116 ساعت 14 1398/12/21
صورتجلسه و تائید سازمان مجمع سالانه مورخ 13980307 1398/03/26
تغییرات امیدنامه مجمع 13971121 اعمال شده مورخ 13980217 1398/02/18
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 13971121 صندوق الزهرا 1397/12/07
نامه تایید سازمان در خصوص تغییرآدرس تارنمای صندوق 1397/08/20
مجمع امیدنامه ای در خصوص تغییر آدرس تارنما 1397/08/20
نامه تایید سازمان در خصوص تغییر روزکاری و تغییر محل اقامت صندوق 1397/08/20
مجمع اساسنامه ای در خصوص تغییر روزکاری و تغییر محل اقامت صندوق 1397/08/20
تایید سازمان در خصوص کارمزد مدیر 1397/07/21
تایید سازمان در خصوص مجمع ادامه فعالیت صندوق 1397/07/21
مجمع اساسنامه ای تغییر حسابرس و ادامه فعالیت صندوق 1397/07/21
محمع امید نامه ای تغییر حسابرس و کارمزد مدیر 1397/07/21
صورت جلسه 13970309 امیدنامه ای 1397/05/09
تایید صورت جلسه امیدنامه ای 13970309 1397/05/09
صورت جلسه مجمع الزهرا مورخ 1397/03/09 منوط بر تغییر رکن متولی و تغییر واحدهای مدیریتی صندوق 1397/04/13
نامه تایید سازمان منوط بر تغییر رکن متولی و تغییر واحدهای مدیریتی صندوق 1397/04/13
صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به 13960930 1397/02/08
نامه تایید سازمان منوط ثبت مجمع سالانه منتهی به 13960930 1397/02/08
صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت تا پایان سال1399 1397/02/04
نامه تایید سازمان منوط بر تمدید مجوز فعالیت تا پایان سال 1399 1397/02/02
صورتجلسه و مصوبات مجمع 5 آذر اساسنامه ای 1396/11/10
مصوبات مجمع 5 آذر امیدنامه ای 1396/11/10
صورتجلسه مجمع 5 آذر 1396/11/10
صورتجلسه و مجوز سازمان در خصوص تمدید فعالیت صندوق به مدت 6 ماه 1396/07/03
صورتجلسه مجمع مورخ 27 بهمن 95 1396/01/21
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 27 بهمن 1395 به شرح پیوست می باشد 1395/11/30
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 10 اسفند 1394 1395/02/05
اسامی اعضای حاضر در جلسه مجمع صندوق مورخ 10 اسفند 1394 1394/12/11
صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ 6 دی 1394 1394/12/01
تغییرات امیدنامه صندوق مصوب مجمع 31 فروردین 1394 به شرح پیوست است. 1394/04/09
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 31 فروردین 1394 به شرح پیوست است. 1394/02/30
اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 31 فروردین 1394 به شرح پیوست می باشد 1394/02/06
صورتجلسه مجمع موسس صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س) 1394/01/15