گزارش های مدیر اجرا

عنوان تاریخ درج
اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری الزهرا برای سال مالی منتهی به 30 اذر ماه 1399 1399/11/28
گزارش مدیر اجرا صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری الزهرا برای سال مالی منتهی به 30 اذر ماه 1399 1399/11/28
اظهار نظر حسابرس در باره گزارش سه ماهه منتهی به 1399/03/31 مدیر اجرا 1399/10/02
اظهار نظر متولی در باره گزارش سه ماهه منتهی به 1399/03/31 مدیر اجرا 1399/10/02
گزارش مصرف وجوه دریافتی دانشگاه الزهرا دوره منتهی به 1399/03/31 تا تاریخ 1399/08/14 1399/10/02
اظهار نظر حسابرس درباره گزارش سه ماهه چهارم منتهی به 13981229 مدیر اجرا 1399/06/01
اظهار نظر متولی در باره گزارش سه ماهه چهارم منتهی به 13981229 مدیر اجرا 1399/05/15
گزارش مصرف وجوه دریافتی دانشگاه الزهرا دوره منتهی به 13981229 منتشره در تاریخ 13990507 1399/05/08
اظهار نظر حسابرس در باره گزارش مدیر اجرا منتشره سه ماهه اول دوره منتهی به 13990331 1399/04/17
اظهار نظر متولی در باره گزارش مدیر اجرا منتشره سه ماهه اول دوره منتهی به 13990331 1399/04/17
گزارش مصرف وجوه دانشگاه الزهرا منتشره در تاریخ 13990409 سه ماهه اول دوره منتهی به 13990331 1399/04/10
اظهار نظر متولی در ارتباط با گزارش مصرف وجوه دانشگاه الزهرا سه ماهه چهارم سال مالی منتهی به 13981229 1399/03/13
اظهار نظر حسابرس در ارتباط با گزارش مصرف وجوه دانشگاه الزهرا سه ماهه چهارم سال مالی منتهی به 13981229 1399/03/13
گزارش مصرف وجوه دانشگاه الزهرا منتشره در تاریخ 13990213 سه ماهه چهارم دوره منتهی به 13981229 1399/02/17
اظهار نظر حسابرس در ارتباط با گزارش مصرف وجوه دانشگاه الزهرا سال مالی منتهی به 13980930 1398/11/16
گزارش مصرف وجوه دانشگاه الزهرا سال مالی منتهی به 13980930 1398/11/16
اظهار نظر حسابرس و متولی در ارتباط با گزارش مصرف وجوه سه ماهه منتهی به 13980631 1398/09/26
گزارش مصرف وجوه دانشگاه الزهرا سه ماهه اول دوم و سوم 1398 منتشر شده در تاریخ30 آبان 1398 1398/09/26
گزارش مصرف وجوه سود سه ماهه دوره منتهی به 30 آذر 1397 منتشر شده در تاریخ 27 فروردین 1398 1398/01/28
اظهار نظر حسابرس در ارتباط با گزارش مصرف وجوه سه ماهه منتهی به 13971229 1398/01/18
گزارش مصرف وجوه سود سه ماهه دوره منتهی به 31 شهریور 1397 منتشر شده در تاریخ 27 اسفند 1397 1397/12/28
گزارش مصرف وجوه سود سه ماهه دوره منتهی به 31 خرداد 1397 منتشر شده در تاریخ 30 آذر 1397 1397/10/09
گزارش مصرف وجوه سود سه ماهه دوره منتهی به 31 خرداد 97 منتشر شده در تاریخ 31 شهریور97 1397/07/25
گزارش 3 مااه مدیر اجرا برای دوره منتهی به 31 خرداد 97 1397/05/21
گزارش 3 ماهه بهار 1396 مدیر اجرا 1397/01/27
گزارش 3 ماهه تابستان 1396 مدیر اجرا 1397/01/27
گزارش 3 ماهه زمستان1396 مدیر اجر 1397/01/27
گزارش 3 ماه منتهی به 30 آذر مدیر اجرا 1396/11/11