اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق نیکوکاری الزهرا 1400/01/15 1400/01/17
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 11 مورخ 14000115 1400/01/17
اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ 13991205 1400/01/17
دعوتنامه مجمع تمدید فعالیت صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1400/01/14
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق نیکوکاری الزهرا 1399/12/05 1399/11/25
پرداخت سود صندوق سه ماهه منتهی به 30 آذر 99 1399/10/01
اسامی حاضرین در مجمع امیدنامه ای مورخ 1399/07/29 1399/07/29
آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ 1399/07/29 1399/07/19
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 13990416 1399/04/16
آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ 13990416 1399/04/16
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/01
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398 1399/01/06
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 16 مورخ 13981116 1398/11/16
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 15 مورخ 13981116 1398/11/16
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 13981116 1398/11/16
آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ 13981116 1398/11/06
آگهی دعوت به مجمع اساسنامه ای مورخ 13981116 1398/11/06
آگهی دعوت به مجمع سالانه مورخ 13981116 1398/11/06
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/02
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/07/01
تغییر حداکثر سود دریافتی سرمایه گذاران نوع سوم صندوق 1398/06/10
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/01
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 13980307 1398/03/07
آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ 13980307 1398/02/24
تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1398/02/21
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/05
اسامی حاضرین در مجمع 1397/11/21 1397/11/21
اسامی حاضرین در مجمع سالانه 1397/11/21 1397/11/21
آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ 1397/11/21 1397/11/09
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق مورخ 1397/11/21 1397/11/09
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/01
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/07/24 1397/07/24
دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 24/7/1397 1397/07/21
سود سه ماهه منتهی به 97/03/31 1397/04/04
حاضران مجمع 1397/03/09 1397/03/12
دعوت به مجمع صندوق الزهرا منتهی به 1397/03/09 1397/02/31
حاضران مجمع سالانه13970122 1397/01/22
دعوت به مجمع سالانه صندوق الزهرا منتهی به 1396/09/30 1397/01/18
سود دوره سه ماهه منتهی به 1396/09/30 به حساب سرمایه گذاران واریز شد 1396/10/03
اسامی حاضرین در مجمع 5 آذر ماه 1396 1396/09/07
دعوت به مجمع صندوق مورخ 5 آذرماه 1396 1396/08/20
سود دوره سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 پرداخت شد 1396/07/04
دعوت به مجمع صندوق مورخ 21 شهریور 1396 1396/06/11
سود دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 پرداخت شد 1396/04/14
سود دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 پرداخت شد 1396/01/14
دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س) 1395/11/25
دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س) 1395/11/01
سود دوره سه ماهه منتهی به ٣٠ آذر ١٣٩٤ پرداخت شد 1395/10/05
سود دوره سه ماهه منتهی به ٣٠ آذر ١٣٩٥ پرداخت شد 1395/10/01
سود دوره سه ماهه منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٥ پرداخت شد 1395/07/05
سود دوره سه ماهه منتهی به ٣١ خرداد ١٣٩٥ پرداخت شد 1395/06/06
سود دوره سه ماهه منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٤ پرداخت شد 1395/01/11
موارد مصوب در مجمع مورخ ١٠ اسفند ١٣٩٤ 1394/12/12