اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/07/24

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در تاریخ 1397/07/24 راس ساعت 10در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشد:

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر و مدیر ثبت ودارنده واحدهای مدیریتی به سمت رئیس مجمع

آقای کمال نصراصفهانی به نمایندگی از دانشگاه الزهرا به عنوان نماینده دارنده واحدهای مدیریتی به سمت ناظر مجمع

خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع 

آقای روح اله عسگر شهبازی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن  به عنوان نماینده دارنده واحدهای مدیریتی

آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا  به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه امین به عنوان نماینده دارنده واحدهای مدیریتی

آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس 

خانم مارال طریحی به سمت دبیر مجمع