آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق مورخ 1397/11/21

احتراما به استحضار می رساند:

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در روز یکشنبه مورخ 1397/11/21راس ساعت 10در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

دستور جلسه:

·         تصویب صورتهای مالی سالانه

·         تعیین حسابرس صندوق

·         تعیین روزنامه کثیرالانتشار