آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ 1397/11/21

احتراما به استحضار می رساند:

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در روز یکشنبه مورخ 1397/11/21راس ساعت 11در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

دستور جلسه:

·         تصویب هزینه مجمع

·         تصویب کارمزد ثبت و نظارت سازمان

·         حذف کارمزد صدور و ابطال

·         سایر موارد