اسامی حاضرین در مجمع 1397/11/21

احتراما به استحضار میرساند: مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا، در تاریخ 1397/11/21راس ساعت 11:00 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع به شرح زیر است :

1) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان نماینده مدیر و مدیر ثبت به سمت رئیس مجمع

2) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

3) آقای کمال نصر اصفهانی به نمایندگی از دانشگاه الزهرا به عنوان دارنده واحدهای مدیریتی و مدیر اجرا به سمت ناظر مجمع

4) خانم مارال طریحی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت دبیر مجمع