تقسیم سود سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1397

به اطلاع میرساند سود سه ماهه زمستان 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در تاریخ 1398/01/05به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.