تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا به روز گردید.