آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ 13980307

احتراما به استحضار می رساند:

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در روز سه شنبه مورخ 1398/03/07ساعت 14در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

دستور جلسه:

·         ارائه گزارش عملکرد مدیر اجرا

·         تغییر کارمزد متولی

.         سایر موارد