اسامی حاضرین در مجمع مورخ 13980307

احتراما به استحضار میرساند: مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا، در تاریخ 1398/03/07ساعت 14:00 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع به شرح زیر است :

1) آقای کمال نصر اصفهانی به نمایندگی از دانشگاه الزهرا به سمت رئیس مجمع

2) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

3) آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا به عنوان دارنده واحدهای مدیریتی به سمت ناظر مجمع

4) خانم مارال طریحی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت دبیر مجمع