تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1398

به اطلاع میرساند سود سه ماهه بهار  1398صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در تاریخ 1398/04/01  به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.