موارد مصوب در مجمع مورخ ١٠ اسفند ١٣٩٤

بر اساس مصوبه مجمع صندوق مورخ ١٠/١٢/١٣٩٤، تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی علاوه بر تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه منتهی به ٣٠ آذر ١٣٩٤، به افزایش هزینه دسترسی به تارنما تا سقف ٣٥٠ میلیون ریال نیز رأی موافق دادند. بدیهی است صورت‌جلسه مجمع مذکور پس از تائید سازمان معتبر می‌باشد و پس از تائید در تارنما بارگذاری خواهد شد.