تغییر حداکثر سود دریافتی سرمایه گذاران نوع سوم صندوق

به اطلاع می رساند حداکثر سود دریافتی سرمایه­ گذاران نوع سوم صندوق از 14 درصد به 18 درصد تغییر یافت.

تغییر مذکور از تاریخ 1398/06/05 در سامانه صندوق اجرایی گردید.