تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

به اطلاع میرساند سود سه ماهه تابستان  1398صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در تاریخ 1398/07/01  به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.