تقسیم سود سه ماهه منتهی به 30 آذر 1398

به اطلاع میرساند سود سه ماهه پاییز  1398صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در تاریخ 1398/10/01  به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.