آگهی دعوت به مجمع اساسنامه ای مورخ 13981116

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این صندوق که در ساعت 15:00 مورخ 98/11/16در محل شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:

·         اضافه شدن موضوعات بخشنامه 12010065 سازمان به اساسنامه صندوق

·         تغییر ماده 33 اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجمع از طریق سامانه کدال

·         تغییر ماده 35 اساسنامه در خصوص آگهی خلاصه تصمیمات مجمع

·         تغییر ماده 36 اساسنامه در خصوص انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه