آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ 13981116

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این صندوق که در ساعت 16:00 مورخ 98/11/16در محل شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:

·         اضافه شدن موضوعات بخشنامه 12010065 سازمان به ماده 14 امیدنامه