اسامی حاضرین در مجمع ساعت 15 مورخ 13981116

احتراما به استحضار میرساند: مجمع  صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا، در تاریخ 1398/11/16 15:00 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع به شرح زیر است :

1) آقای کمال نصر اصفهانی به نمایندگی از دانشگاه الزهرا به سمت رئیس مجمع

2) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

3)آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت ناظر مجمع

4) آقای امین قاسمی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت دبیر مجمع