تقسیم سود سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398

به اطلاع میرساند سود سه ماهه اسفند  1398صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در تاریخ 1399/01/06به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.