تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1399

به اطلاع می رساند سود سه ماهه منتهی به 31 خرداد  1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در تاریخ 1399/04/01به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.