پرداخت سود صندوق سه ماهه منتهی به 30 آذر 99

به اطلاع می رساند سود سه ماهه منتهی به 30 آذر  1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در تاریخ 1399/10/01به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.