آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق نیکوکاری الزهرا 1399/12/05

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع سالانه این صندوق که در ساعت 11:00 مورخ 99/12/05در محل شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:

·         تصویب صورتهای مالی سالانه

·         تعیین روزنامه کثیرالانتشار

·         تعیین حسابرس صندوق