سود دوره سه ماهه منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٤ پرداخت شد

به اطلاع میرساند، بازدهی صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٤ معادل با ٣٩.٩٤ درصد بر مبنای سالانه بوده است. سرمایه گذاران صندوق با توجه به نوع سرمایه گذاری خود مازاد بازدهی ایجاد شده نسبت به بازدهی ١٤ درصدی و یا تمام بازدهی ایجاد شده را به مدیر اجرا جهت امور نیکوکارانه بخشیده اند فلذا در این دوره مبلغی بیش از ٤٤٠ میلیون ریال  به دانشگاه الزهرا(س)، مدیر اجرای صندوق اختصاص یافته است.