سود دوره سه ماهه منتهی به ٣١ خرداد ١٣٩٥ پرداخت شد

به اطلاع میرساند، بازدهی صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ٣١ خرداد ١٣٩٥معادل با ٢٧.٤٢ درصد بر مبنای سالانه بوده است. سرمایه گذاران صندوق با توجه به نوع سرمایه گذاری خود مازاد بازدهی ایجاد شده نسبت به بازدهی ١٤ درصدی و یا تمام بازدهی ایجاد شده را به مدیر اجرا جهت امور نیکوکارانه بخشیده اند فلذا در این دوره مبلغی بیش از ٢٧٠میلیون ریال  به دانشگاه الزهرا(س)، مدیر اجرای صندوق اختصاص یافته است.