دعوت به مجمع صندوق مورخ 21 شهریور 1396

بدین­وسیله از دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری مدیریتی صندوق دعوت به عمل می­آید در جلسه مجمع صندوق که در روز سه­شنبه مورخ 21/06/1396 ساعت 15:00 در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار می­شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

·         تمدید دوره فعالیت صندوق.

·         سایر موارد.