سود دوره سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 پرداخت شد