سود دوره سه ماهه منتهی به 1396/09/30 به حساب سرمایه گذاران واریز شد