سود دوره سه ماهه منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٥ پرداخت شد

به اطلاع میرساند، بازدهی صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٥معادل با ٢٠.٧٦درصد بر مبنای سالانه بوده است. سرمایه گذاران صندوق با توجه به نوع سرمایه گذاری خود مازاد بازدهی ایجاد شده نسبت به بازدهی ١٤ درصدی و یا تمام بازدهی ایجاد شده را به مدیر اجرا جهت امور نیکوکارانه بخشیده اند فلذا در این دوره مبلغی بیش از ٢٠٠میلیون ریال  به دانشگاه الزهرا(س)، مدیر اجرای صندوق اختصاص یافته است.