سود دوره سه ماهه منتهی به ٣٠ آذر ١٣٩٥ پرداخت شد

به اطلاع میرساند، بازدهی صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ٣٠ آذر ١٣٩٥معادل با ٢٠درصد بر مبنای سالانه بوده است. سرمایه گذاران صندوق با توجه به نوع سرمایه گذاری خود مازاد بازدهی ایجاد شده نسبت به بازدهی ١٤ درصدی و یا تمام بازدهی ایجاد شده را به مدیر اجرا جهت امور نیکوکارانه بخشیده اند فلذا در این دوره مبلغی بیش از ١٨٠میلیون ریال  به دانشگاه الزهرا(س)، مدیر اجرای صندوق اختصاص یافته است.