حاضران مجمع 1397/03/09

.به اطلاع میرساند مجمع  صندوق 1397/03/09 راس ساعت 10 صبح با حضور نمایندگان زیر برگزار شد

1) خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و رئیس مجمع

2( خانم مینا طحانی بعنوان نماینده متولی

3) آقای ولی الله کریمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

4) خانم مارال طریحی به سمت دبیر مجمع

5)آقای نصر اصفهانی بعنوان نماینده مدیر اجرا

6)آقای شهبازی بعنوان نماینده سهامدار ممتاز(سرمایه گذاری بهمن)

7)آقای خیل نژاد بعنوان نماینده سهامدار ممتاز(گروه مالی ملت)

8)آقای صیادنیا بعنوان نماینده سهامدار ممتاز(تامین سرمایه امین)