سود سه ماهه منتهی به 97/03/31

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 97/03/31در تاریخ 97/04/03 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.