بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزاری پارسیان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری دانشگاه الزهرا به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری دانشگاه الزهرا

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری دانشگاه الزهرا

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری دانشگاه الزهرا به همراه توضیحات