بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

گزارشات مدیر

عنوان تاریخ درج
گزارش مصرف وجوه سود سه ماهه دوره منتهی به 30 آذر 1397 منتشر شده در تاریخ 27 فروردین 1398 1398/01/28
اظهار نظر حسابرس در ارتباط با گزارش مصرف وجوه سه ماهه منتهی به 13971229 1398/01/18
گزارش مصرف وجوه سود سه ماهه دوره منتهی به 31 شهریور 1397 منتشر شده در تاریخ 27 اسفند 1397 1397/12/28
گزارش مصرف وجوه سود سه ماهه دوره منتهی به 31 خرداد 1397 منتشر شده در تاریخ 30 آذر 1397 1397/10/09
گزارش مصرف وجوه سود سه ماهه دوره منتهی به 31 خرداد 97 منتشر شده در تاریخ 31 شهریور97 1397/07/25
گزارش 3 مااه مدیر اجرا برای دوره منتهی به 31 خرداد 97 1397/05/21
گزارش 3 ماهه بهار 1396 مدیر اجرا 1397/01/27
گزارش 3 ماهه تابستان 1396 مدیر اجرا 1397/01/27
گزارش 3 ماهه زمستان1396 مدیر اجر 1397/01/27
گزارش 3 ماه منتهی به 30 آذر مدیر اجرا 1396/11/11