دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 دانشگاه الزهرا 500 %45.00
2 تأمین سرمایه امین 400 %36.00
3 سرمایه گذاری بهمن 200 %19.00