جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,224 15.1 11,854 19.83 13,001 21.05 13,367 21.77
اوراق مشارکت 22,783 106.74 37,375 62.52 36,260 58.71 36,774 59.89
سپرده بانکی 3,684 17.26 7,885 13.19 9,634 15.6 8,131 13.24
وجه نقد 3 0.01 5 0.01 4 0.01 5 0.01
واحد صندوق 1,767 8.28 2,345 3.92 2,553 4.13 2,659 4.33
سایر دارایی ها -10,116 -47.4 316 0.53 306 0.49 468 0.76
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,808 8.47 4,826 8.07 6,888 11.15 7,177 11.69