جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,909 14.16 9,663 16.68 11,096 18.96 12,588 20.56
اوراق مشارکت 22,356 108.8 39,792 68.7 38,811 66.32 38,812 63.4
سپرده بانکی 3,563 17.34 5,409 9.34 6,198 10.59 7,213 11.78
وجه نقد 3 0.01 5 0.01 5 0.01 5 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -10,001 -48.67 331 0.57 220 0.38 197 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,822 8.87 5,236 9.04 5,955 10.17 6,710 10.96