جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,431 12.84 7,729 13.19 7,962 13.59 7,949 13.46
اوراق مشارکت 21,088 111.33 41,017 70 42,406 72.41 42,962 72.77
سپرده بانکی 3,487 18.41 6,414 10.94 4,898 8.36 4,847 8.21
وجه نقد 3 0.01 5 0.01 5 0.01 5 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -9,623 -50.81 481 0.82 326 0.56 275 0.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,581 8.35 3,967 6.77 4,184 7.14 4,245 7.19