بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,733 11.01 5,942 10.44 6,219 11.01 6,041 10.67
اوراق مشارکت 18,229 115.79 43,327 76.15 43,585 77.16 44,064 77.82
سپرده بانکی 3,225 20.48 4,958 8.71 4,096 7.25 3,985 7.04
وجه نقد 2 0.01 5 0.01 5 0.01 5 0.01
سایر دارایی ها -8,554 -54.34 552 0.97 350 0.62 342 0.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,281 8.13 2,999 5.27 3,144 5.57 3,036 5.36