جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,749 13.68 8,690 15 9,683 17.18 10,678 18.57
اوراق مشارکت 22,035 109.65 40,973 70.71 38,572 68.43 38,917 67.68
سپرده بانکی 3,531 17.57 4,972 8.58 5,012 8.89 5,579 9.7
وجه نقد 3 0.01 5 0.01 5 0.01 5 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -9,920 -49.37 354 0.61 363 0.64 240 0.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,741 8.66 4,696 8.1 5,295 9.39 5,777 10.05