بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,180 12.18 6,943 12 7,310 12.39 7,880 13.15
اوراق مشارکت 20,157 112.65 39,590 68.44 39,895 67.63 40,032 66.79
سپرده بانکی 3,437 19.21 7,985 13.8 8,326 14.11 8,490 14.16
وجه نقد 2 0.01 5 0.01 5 0.01 0 0
سایر دارایی ها -9,284 -51.88 723 1.25 619 1.05 528 0.88
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,466 8.19 3,451 5.97 3,695 6.26 3,979 6.64