بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,943 11.6 6,453 11.39 6,795 11.98 6,724 11.97
اوراق مشارکت 19,277 115.09 43,017 75.95 42,591 75.1 43,469 77.39
سپرده بانکی 3,257 19.45 4,446 7.85 4,450 7.85 3,036 5.41
وجه نقد 2 0.01 5 0.01 5 0.01 5 0.01
سایر دارایی ها -8,977 -53.59 385 0.68 401 0.71 482 0.86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,365 8.15 3,210 5.67 3,335 5.88 3,307 5.89