جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,995 14.57 3,376 6.23 3,671 6.67 3,334 6.21
اوراق مشارکت 27,626 100.76 45,997 84.85 43,561 79.14 47,562 88.56
سپرده بانکی 4,564 16.65 4,473 8.25 7,388 13.42 2,352 4.38
وجه نقد 3 0.01 4 0.01 5 0.01 5 0.01
واحد صندوق 1,522 5.55 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -10,294 -37.55 361 0.67 418 0.76 452 0.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,616 9.54 3,316 6.12 3,606 6.55 3,270 6.09